VOITA SÄHKÖAUTO!

Parhaiden online-kasinoiden luokitus 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1. sija sijoituksessa! Valtavat jättipotit!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. sija sijoituksessa! Luotettava kasino.

Avainsana: voita sähköauto

Nyt ei löytynyt mitään.

Siirry haluamaasi kilpailuun klikkaamalla kilpailun järjestäjän nimeä.
Facebook-kilpailuihin osallistuminen edellyttää, että olet kirjautuneena Facebook-tililläsi.

Suosittelemme juuri nyt:

Hintaopas.fi on riippumaton ja Suomen kattavin tuotteiden vertailupalvelu. Hintaopas sisältää yli 800 Suomessa toimivan verkkokaupan hinta- ja tuotetiedot, jotka helpottavat kuluttajien päätöksentekoa.

Uusimmat

Kategoriat

 • Autot pyörät kulkuneuvot (39)
 • Elektroniikka (44)
 • Elokuvat (9)
 • Facebook-kilpailut (231)
 • Instagram-kilpailut (25)
 • Kauneus ja terveys (23)
 • Kirjat ja lehdet (12)
 • Koti (50)
 • Kuvakilpailut (19)
 • Lahjakortit (82)
 • Laukut kellot korut (17)
 • Matkat ja lomat (51)
 • Musiikki (13)
 • Pääsyliput (27)
 • Pelit ja lelut (12)
 • Raha (5)
 • Ruoka ja juoma (35)
 • Sekalainen (39)
 • Urheilu (25)
 • Vaatteet ja kengät (34)

Viikon suosituimmat kilpailut

Avainsanat

Etusivulla näytetään 50 uusinta kilpailua. Siirry uudempiin/vanhempiin nuolista.

Auto Bild Suomi: Kolme parasta juttua

Sähköautojen suosio on kasvussa. Latausverkoston rakentaminen on kuitenkin vielä harvaanasutussa Suomessa haastavaa.

Auto Bild Suomi

Haaveissa sähköauto? Tietopaketti sitä harkitsevalle

Sähköinen autoilu on eräs liikkumisen merkittävimmistä nousevista ilmiöistä. Muiden muotivirtausten tapaan se herättää tunteita puolesta ja vastaan. Tässä jutussa kerrotaan sähköautoista ja sähköautoiluun liittyvistä ilmiöistä.

Säh­kö­au­ton os­ta­mi­nen on ny­kyi­sin hou­kut­te­le­vaa sekä ym­pä­ris­tö­seik­ko­jen et­tä en­nen kaik­kea edul­lis­ten ajo­ki­lo­met­rien ta­kia. Säh­kön myyn­ti­hin­taan ei ai­na­kaan tois­tai­sek­si si­säl­ly sa­man­lais­ta kor­ke­aa vero-osuut­ta, kuin mitä on ta­va­no­mai­sil­la lii­ken­ne­polt­to­ai­neil­la, jo­ten ki­lo­met­ri­koh­tai­set kus­tan­nuk­set jää­vät var­sin­kin ko­to­na la­dat­ta­es­sa hy­vin al­hai­sek­si.

Säh­kön kes­ki­hin­ta oli maa­lis­kuun alus­sa noin 15 sent­tiä ki­lo­wat­ti­tun­ti (kWh) – hin­ta si­säl­tää säh­kö­e­ner­gi­an, siir­to­mak­sut ja ve­rot. Tes­la Mo­del S:n sa­dan ki­lo­met­rin kus­tan­nuk­sek­si saa­daan EPA-syk­lin mu­kai­sel­la ku­lu­tuk­sel­la 0,2375 kWh/km vain 3,6 eu­roa. Jul­kis­ten la­taus­pis­tei­den hin­nat vaih­te­le­vat ase­mas­ta riip­pu­en, mut­ta kal­liim­mal­la pi­ka­la­tauk­sel­la­kin sa­das­ta ki­lo­met­ris­tä sel­vi­ää noin kuu­del­la eu­rol­la.

Säh­köä käyt­tä­vien au­to­jen os­toa tu­e­taan myös mer­kit­tä­väs­ti al­hai­sem­mal­la au­to­ve­ro­tuk­sel­la. Tämä nä­kyy sel­keim­min la­dat­ta­vien hyb­ri­dien vero-osuuk­sis­sa. Esi­mer­kik­si Mit­su­bis­hi Out­lan­de­rin ta­pauk­ses­sa die­sel­mal­liin tu­lee au­to­ve­roa noin 34 pro­sent­tia, mut­ta pis­to­ke­la­dat­ta­vas­sa mal­lis­sa ve­roa on vain 7,5 pro­sent­tia. Näin ol­len ku­lut­ta­jan mak­sa­maan os­to­hin­taan jää eroa vain 5 000 eu­roa, vaik­ka mal­lien au­to­ve­rot­to­mis­sa hin­nois­sa on eroa jopa 15 000 eu­roa.

Eri­tyi­ses­ti run­saas­ti au­to­aan va­rus­te­le­val­le vä­hä­pääs­töi­nen la­dat­ta­va hyb­ri­di voi tul­la os­to­hin­nal­taan jopa pe­rin­teis­tä polt­to­moot­to­ri­mal­lia edul­li­sem­mak­si.

Parhaiden online-kasinoiden luokitus 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1. sija sijoituksessa! Valtavat jättipotit!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. sija sijoituksessa! Luotettava kasino.

Sähköautoista monelle tuttu Tesla tarjoaa kuljettajalle energiankulutuksen historiatiedot ja jatkuvasti päivittyvän arvion akun jäljellä olevan kapasiteetin mahdollistamasta ajomatkasta.

Auto Bild Suomi

Eu­roo­pan uni­o­ni on aset­ta­nut pääs­tö­ra­jo­ja uu­sil­le au­toil­le. Jär­jes­tel­mä on mo­ni­mut­kai­nen, sil­lä sii­hen vai­kut­taa esi­mer­kik­si au­to­jen mas­sat, ja li­sä­hy­vi­tys­tä saa poik­keuk­sel­li­sen vä­hä­pääs­töi­sis­tä au­tois­ta. Pe­rus­ra­ja on täl­lä het­kel­lä 130 g/km, ja se las­kee vuo­den 2020 ai­ka­na ar­voon 95 g/km. Vuo­des­ta 2020 eteen­päin jo­kai­ses­ta ylit­tä­väs­tä gram­mas­ta koi­tuu au­ton­val­mis­ta­jil­le 95 eu­ron suu­rui­nen li­sä­mak­su myy­tyä au­toa koh­den.

Säh­kö­au­to­jen käy­tön tu­ke­mi­nen voi myös mak­saa it­se­ään ta­kai­sin, sil­lä saas­teet li­sää­vät ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­sia. OECD-mai­den teet­tä­män tut­ki­muk­sen mu­kaan näis­sä 34 maas­sa kaik­kien il­man­saas­tei­den ai­heut­ta­mat las­ken­nal­li­set ter­veys­hai­tat ovat yh­teen­sä jopa noin bil­joo­na eu­roa.

Yk­si­ker­tai­suus valt­tia, akut kal­lii­ta

Säh­kö­au­tot ovat me­kaa­ni­ses­ti huo­mat­ta­vas­ti polt­to­moot­to­ri­au­to­ja yk­sin­ker­tai­sem­pia. Ta­val­li­ses­sa polt­to­moot­to­ris­sa on sa­to­ja liik­ku­via osia, joi­den ajoi­tus­ta ja toi­min­taa tu­lee sää­tää erit­täin tar­kas­ti oi­ke­an­lai­sen lop­pu­tu­lok­sen saa­vut­ta­mi­sek­si.

Säh­köi­nen voi­ma­lin­ja on me­kaa­ni­ses­ti huo­mat­ta­vas­ti yk­sin­ker­tai­sem­pi. Yk­sin­ker­tai­sin rat­kai­su on na­pa­moot­to­ri, jol­loin myös ve­to­ak­se­lit jää­vät tur­hak­si. Tyy­pil­li­ses­ti säh­kö­moot­to­ri si­jait­see kui­ten­kin au­ton ko­ris­sa mah­dol­li­sen vaih­teen kans­sa. Täl­löin­kin koko voi­ma­lin­ja koos­tuu vain muu­ta­mas­ta liik­ku­vas­ta osas­ta. Säh­kö­moot­to­ri ta­kaa myös polt­to­moot­to­ria ta­sai­sem­man ja peh­me­äm­män ete­ne­mi­sen.

Renault Clion kustannuksista yli 40 prosenttia muodostuu polttoaineesta ja huolloista, kun vastaava osuus sähköauton tapauksessa on alle 10 prosenttia. Vuosittainen 15 000 km:n ajomatka ei kuitenkaan vielä riitä tekemään sähköautoilusta taloudellisesti kan-nattavaa – tämä johtuu Zoen kalliimmasta hankintahinnasta.

Auto Bild Suomi

Hy­vän hyö­ty­suh­teen seu­rauk­se­na säh­kö­au­toil­la on sel­keä etu: nii­den elin­kaa­ren ai­kai­nen ko­ko­nai­se­ner­gi­an­ku­lu­tus voi par­haim­mil­laan jää­dä 40 pro­sent­tia polt­to­moot­to­ri­au­toa ma­ta­lam­mak­si. Me­kaa­ni­nen yk­sin­ker­tai­suus li­sää myös luo­tet­ta­vuut­ta ja vä­hen­tää huol­to­jen tar­vet­ta. Säh­kö­au­toi­le­vien en­sim­mäi­set ko­ke­muk­set luo­tet­ta­vuu­des­ta ovat ol­leet pää­o­sin erit­täin po­si­tii­vi­sia. Jat­kos­sa toi­min­ta­var­muu­des­ta tul­laan saa­maan pa­rem­min tie­toa, kun en­sim­mäi­set säh­kö­au­tot saa­vut­ta­vat ta­kuu­a­jan jäl­kei­sen elä­män.

Vä­häis­ten huol­to­jen ja hy­vän luo­tet­ta­vuu­den an­si­os­ta kal­lii­den ak­ku­jen vaih­to­kus­tan­nus tu­lee to­den­nä­köi­ses­ti ole­maan säh­kö­au­to­jen mer­kit­tä­vin huol­toon liit­ty­vä ku­lu­e­rä, mi­kä­li au­ton käyt­töi­kä ylit­tää akus­ton käyt­töi­än.

Säh­köi­set voi­ma­lin­jat ovat eri­tyi­sen hy­viä kau­pun­ki­käy­tös­sä. Kau­pun­ki­lii­ken­ne on usein pät­kit­täis­tä ja si­säl­tää pal­jon no­peu­den­vaih­te­lua. Säh­kö- ja hyb­ri­di­au­to­jen suu­rim­pa­na etu­na on, et­tä osa jar­ru­tu­se­ner­gi­as­ta saa­daan la­dat­tua ta­kai­sin ak­kui­hin. Tämä pa­ran­taa jo en­nes­tään hy­vää ko­ko­nais­hyö­ty­suh­det­ta huo­mat­ta­vas­ti.

Moot­to­rin ai­heut­ta­mien pai­kal­lis­pääs­tö­jen puut­tu­mi­nen puol­taa säh­kö­au­toi­lua eri­tyi­ses­ti suur­kau­pun­geis­sa, jois­sa val­ta­van lii­ken­ne­vir­ran ai­heut­ta­ma heik­ko il­man­laa­tu on on­gel­ma. Säh­kö­au­to­jen ai­heut­ta­mat me­lu­hai­tat ovat myös hie­man polt­to­moot­to­ri­au­to­ja pie­nem­mät eri­tyi­ses­ti kau­pun­ki­a­jon kiih­dy­tys­ti­lan­teis­sa.

Täy­sin pääs­töt­tö­miä säh­kö­au­tot ei­vät kui­ten­kaan ole. Esi­mer­kik­si ren­kaat jau­ha­vat eri­tyi­ses­ti tal­vi­sin ja ke­väi­sin hie­koi­tus­hiek­kaa ja as­falt­tia pö­lyk­si voi­ma­lin­jas­ta riip­pu­mat­ta. Myös me­kaa­nis­ten jar­ru­jen käyt­tö ai­heut­taa pien­hiuk­kas­pääs­tö­jä tiu­kem­mis­sa jar­ru­tuk­sis­sa. Näi­den osuus ny­kyi­sis­tä lii­ken­teen ai­heut­ta­mis­ta al­le kym­me­nen mik­ro­met­rin pien­hiuk­kas­pääs­töis­tä on huo­mat­ta­va.

Säh­kö­au­tol­la liik­ku­mi­ses­ta syn­ty­vien hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jen mää­rän rat­kai­see säh­kön­tuo­tan­to­ta­pa. Pa­him­mil­laan Tes­la Mo­del S:n käyt­tö tuot­taa EPA-syk­lin mu­kai­sel­la ku­lu­tus­mit­tauk­sel­la hii­li­di­ok­si­dia 195 g/
km, mi­kä­li säh­kö on tuo­tet­tu pel­käs­tään hii­li­voi­mal­la. Ydin­voi­ma­säh­köl­lä lii­kut­ta­es­sa pääs­töt jää­vät vas­taa­vas­ti to­del­la al­hai­sik­si, vain 2,8 gram­maan ki­lo­met­ril­lä.

Suo­men ti­lan­ne on var­sin hyvä – kes­ki­mää­räi­ses­tä säh­kön­tuo­tan­nos­ta pääs­tö­jä syn­tyy 209 ki­log­ram­maa me­ga­wat­ti­tun­nil­le, jol­loin Tes­lan käy­tös­tä ai­heu­tuu pääs­tö­jä vain noin 50 g/km. Ny­kyi­siin pie­ni­pääs­töi­siin polt­to­moot­to­ri­au­toi­hin ver­rat­tu­na hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt jää­vät al­le puo­leen, kun mu­kaan las­ke­taan öl­jyn­ja­los­tuk­sen tuot­ta­mat pääs­töt.

Sähköautojen hiilidioksidipäästöt riippuvat voimakkaasti sähköntuotantotavasta. Parhaimmillaan päästöt jäävät murto-osaan polttomoottoriautojen päästöistä.

Auto Bild Suomi

Koko lii­ken­teen säh­köis­tä­mi­nen ei vält­tä­mät­tä ole oi­ko­tie on­neen. Öl­jyn­ja­los­tus on pro­ses­si, jos­sa syn­tyy mon­taa eri­lais­ta lop­pu­tuo­tet­ta riip­pu­mat­ta ai­nei­den kes­ki­näi­ses­tä ha­lut­ta­vuu­des­ta. Ke­ro­sii­nin ky­syn­tä on kas­vus­sa len­tä­mi­sen yleis­ty­es­sä en­ti­ses­tään, ja täl­lä het­kel­lä se oh­jaa ja­los­tet­ta­van öl­jyn mää­rää. Die­sel ja ben­sii­ni voi­daan näh­dä täs­sä pro­ses­sis­sa syn­ty­vi­nä si­vu­tuot­tei­na. Yl­lät­tä­en ben­sii­nin ky­syn­tä ei siis oh­jaa sen tuo­tan­to­mää­rää.

Tuot­tei­den hin­ta mää­räy­tyy ky­syn­nän mu­kaan, mut­ta ben­sii­nin ja die­se­lin maa­il­man­laa­jui­sen ko­ko­nais­ku­lu­tuk­sen voi­daan va­li­tet­ta­vas­ti aa­vis­tel­la py­sy­vän sa­ma­na ajo­neu­vo­te­ol­li­suu­den suun­tauk­sis­ta riip­pu­mat­ta. Öl­jyn­ja­los­tuk­sen si­vu­tuot­tee­na syn­ty­vä polt­to­ai­ne pol­te­taan jos­sa­kin muu­al­la, vaik­ka sitä ei au­toi­hin tan­kat­tai­si­kaan. Öl­jyn­tuo­tan­non vä­hen­tä­mi­nen vaa­ti­si siis mui­ta­kin toi­mia kuin siir­ty­mi­sen säh­kö­au­toi­luun.

La­taus­ver­kos­to­jen ja akus­to­jen haas­teet

La­taus­ver­kos­ton kus­tan­nus­te­ho­kas ra­ken­ta­mi­nen on han­ka­laa eri­tyi­ses­ti Suo­men kal­tai­ses­sa har­vaa­na­su­tus­sa maas­sa. Myös eri­lai­set la­taus­s­tan­dar­dit han­ka­li­ne ly­hen­tei­neen ai­heut­ta­vat haas­tei­ta. Suo­mes­sa ylei­sin la­taus­pis­to­ke on Type 2 (Men­ne­kes), ja pi­ka­la­tau­sa­se­mil­ta löy­tyy ta­val­li­ses­ti sekä CHA­de­MO- et­tä CCS Com­bo -lii­tin. Nis­san käyt­tää CHA­de­MO-pi­ka­la­taus­ta­paa, BMW ja Volks­wa­gen puo­les­taan CCS:ää.

Tä­män het­ken no­pein­ta la­taus­ta tar­jo­aa Tes­lan oma Su­perc­har­ger 135 ki­lo­wa­tin la­taus­te­hol­la. Myös CHA­de­MO:sta on jul­kais­tu uu­si 150 ki­lo­wa­tin stan­dar­di. Mo­lem­mat kal­pe­ne­vat kui­ten­kin polt­to­moot­to­rin ”la­taus­te­hol­le” – ben­sa­pis­too­lis­ta ener­gi­aa siir­tyy au­toon noin 20 me­ga­wa­tin te­hol­la. Suu­rin osa täs­tä ener­gi­as­ta huk­kuu toki polt­to­moot­to­rin heik­koon hyö­ty­suh­tee­seen.

Voi­ma­loi­den ja säh­kö­ver­kon ka­pa­si­teet­ti ei muo­dos­tu Suo­mes­sa säh­kö­au­toi­lun kas­va­es­sa on­gel­mak­si. Kes­ki­mää­räi­sel­lä ku­lu­tuk­sel­la 200 Wh/km 18 000 km vuo­des­sa aja­va säh­kö­au­toi­li­ja ku­lut­taa 3,6 me­ga­wat­ti­tun­tia säh­köä. Koko Suo­men vuo­sit­tai­nen säh­kön­ku­lu­tus on ol­lut vii­me vuo­si­na noin 85 te­ra­wat­ti­tun­tia eli 85 000 000 me­ga­wat­ti­tun­tia.

Jos säh­kö­au­to­ja oli­si tie­lii­ken­tees­sä esi­mer­kik­si hur­jat 500 000 kap­pa­let­ta, Suo­men vuo­sit­tai­nen säh­kön­ku­lu­tus kas­vai­si 1,8 te­ra­wat­ti­tun­nil­la eli rei­lul­la kah­del­la pro­sen­til­la. Tal­vi­a­jan kor­ke­am­pi ki­lo­met­ri­ku­lu­tus li­säi­si to­den­nä­köi­ses­ti ko­ko­nais­säh­kön­ku­lu­tus­ta tä­hän kar­ke­aan las­kel­maan ver­rat­tu­na. Säh­kö­au­to­ja la­da­taan kui­ten­kin pää­a­si­al­li­ses­ti öi­sin, jol­loin voi­ma­loi­den ja säh­kö­ver­kon kuor­mi­tus on muu­ten­kin huo­mat­ta­vas­ti ma­ta­lam­paa.

Sähköautojen myynti kasvaa Suomessa.

Auto Bild Suomi

Täl­lä het­kel­lä ko­ti­la­taus­mah­dol­li­suus on vie­lä lä­hes pa­kol­li­nen ”va­rus­te” säh­kö­au­ton omis­ta­jal­le. Esi­mer­kik­si ker­ros- ja ri­vi­ta­lo­jen ta­lo­yh­ti­öi­den läm­mi­tys­tolp­pien val­jas­ta­mi­sek­si la­taus­käyt­töön ke­hi­te­tään rat­kai­su­ja.

Päi­vit­täi­nen kau­pun­gis­sa liik­ku­mi­nen ja työ­mat­kat on­nis­tu­vat vie­lä koh­tuul­li­sen pie­nel­lä ak­ku­ka­pa­si­tee­til­la ja ta­val­li­sel­la verk­ko­vir­ral­la la­taa­mal­la. Pi­dem­pien mat­ko­jen aja­mi­nen ja syr­jä­seu­tu­jen mök­ki­mat­kat tuot­ta­vat kui­ten­kin la­tau­sai­ko­jen kes­tos­ta ja la­tau­sa­se­mien ra­jal­li­ses­ta mää­räs­tä joh­tu­en suu­rim­man haas­teen. Myös tal­vi ly­hen­tää akus­ton kan­ta­maa hy­vin huo­mat­ta­vas­ti.

Säh­kö­au­toi­lun myö­tä li­tiu­mi­o­ni­ak­ku­jen ky­syn­nän odo­te­taan kas­va­van voi­mak­kaas­ti seu­raa­vi­na vuo­si­kym­me­ni­nä. Vie­lä tä­män vuo­si­kym­me­nen alus­sa li­tium­kar­bo­naat­tia käy­tet­tiin noin nel­jä ker­taa enem­män kan­net­ta­vien lait­tei­den ak­ku­jen val­mis­ta­mi­seen kuin au­toi­hin. Tu­le­vai­suu­des­sa eri­tyi­ses­ti suu­ri­ka­pa­si­teet­ti­set säh­kö­au­tot li­sää­vät li­tiu­min ky­syn­tää. Esi­mer­kik­si Tes­lan 85 ki­lo­wat­ti­tun­nin akus­to vas­taa noin tu­hat­ta kan­net­ta­vaa tie­to­ko­net­ta.

Ak­ku­jen suu­ren ky­syn­nän myö­tä nii­den pois­ta­mi­nen käy­tös­tä ja kier­rä­tys ai­heut­ta­vat haas­tei­ta. Esi­mer­kik­si vuon­na 2020 li­tiu­mi­o­ni­a­kuis­ta pää­tyi kier­rä­tyk­seen vain vii­si pro­sent­tia. Li­säk­si li­tiu­mi­o­ni­ak­ku­ja kos­ke­vat kier­rä­tys­mää­räyk­set ovat hy­vin väl­jiä ja pe­rus­tu­vat pro­sent­ti­o­suu­teen ak­ku­mo­duu­lien ko­ko­nais­mas­sas­ta. Ajo­neu­vo­ak­ku­jen jä­re­ät me­tal­li­set ja muo­vi­set tu­ki­ra­ken­teet kier­rät­tä­mäl­lä saa­vu­te­taan siis jo mer­kit­tä­vä osa mää­räys­ten mu­kai­ses­ta 50 mas­sap­ro­sen­tin kier­rä­tys­ta­voit­tees­ta.

Tu­le­vai­suu­des­sa on­kin tär­ke­ää löy­tää myös säh­kö­au­to­jen akuil­le so­vel­tu­via uu­del­leen­käyt­tö­koh­tei­ta tai te­hok­kaam­pia kier­rä­tys­me­ne­tel­miä. Esi­mer­kik­si GM ja Nis­san ovat esit­tä­neet aja­tuk­sia ajo­neu­vo­ak­ku­jen uu­del­leen­käy­tös­tä uu­siu­tu­van ener­gi­an va­ras­toin­nis­sa.

Säh­kö­au­to­jen asi­a­kas­hin­nat ovat sel­vil­lä ja nä­ky­vil­lä, mut­ta val­mis­tuk­sen osal­ta ti­lan­ne on toi­nen. Au­tois­ta saa­ta­va kate on lii­ke­sa­lai­suus, jota yk­si­kään yh­tiö ei tah­do suu­rem­min mai­nos­taa. Tes­la te­kee suu­res­ti tuo­te­ke­hi­tyk­seen pa­nos­ta­va­na uu­te­na yri­tyk­se­nä edel­leen tap­pi­o­ta, ei­kä muu­tos­ta ole nä­ky­vis­sä lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa.

Syy­kin on var­sin yk­si­se­lit­tei­nen: riit­tä­vän suu­ret ajo­a­kut ovat to­del­la kal­lii­ta. Säh­kö­käyt­töi­sen hen­ki­lö­au­ton ak­ku­pa­ke­tin hin­ta on pa­him­mil­laan vii­si­nu­me­roi­nen. Se on pro­sen­tu­aa­li­ses­ti val­ta­va osuus yk­sit­täi­sen au­ton val­mis­tus­kus­tan­nuk­sis­ta. Sääs­töä ei syn­ny, vaik­ka polt­to­moot­to­rin puut­tu­mi­sen li­säk­si esi­mer­kik­si tar­ve kal­liil­le ka­ta­ly­saat­to­ril­le hä­vi­ää.

Kor­ke­am­mat kus­tan­nuk­set tu­lee joko li­sä­tä au­ton myyn­ti­hin­taan, vä­hen­tää au­to­val­mis­ta­jan kat­tees­ta tai hä­vit­tää pois­tu­nei­den pai­kal­lis­pääs­tö­jen an­si­os­ta ve­ro­hel­po­tuk­siin. Täl­lä het­kel­lä komp­ro­mis­si lie­nee yh­dis­tel­mä kaik­kia näi­tä ai­na­kin Eu­roo­pas­sa.

Sähköautojen valikoima kasvaa ilahduttavasti eri ajoneuvoseg- mentteihin. Renault Clion kokoinen Zoe (vas.) tarjoaa kohtuuhintaista sähköautoilua 400 kilometrin kantamalla. Teslan Model X on puolestaan suorituskykyinen ja kallis luksuskatumaasturi.

Auto Bild Suomi

Tu­le­vai­suu­den koko kan­san säh­kö­au­tot

Sa­man­lais­ta säh­kö­au­to­jen ryn­nis­tys­tä ei ole vie­lä näh­ty, jol­lai­sen T-Ford loi ai­koi­naan au­toi­lul­le. Säh­kö­au­to­jen yleis­ty­mi­nen ta­pah­tuu mää­räl­li­ses­ti var­sin pie­nin as­ke­lin, mut­ta kui­ten­kin pro­sen­tu­aa­li­ses­ti ko­vaa tah­tia.
Säh­kö­au­toi­lun sa­ral­la on ta­pah­tu­nut pal­jon ke­hi­tys­tä kym­me­nen vii­me vuo­den ai­ka­na. Esi­mer­kik­si mu­ka­vuus­lait­teet – ku­ten il­mas­toin­ti, oh­jaus­te­hos­tin ja il­ma­läm­pö­pump­pu – ovat tul­leet säh­köi­sik­si. Näi­den myö­tä säh­kö­au­to­jen ajo­mu­ka­vuus on lä­hes­ty­nyt pe­rin­tei­siä polt­to­moot­to­ri­au­to­ja.

Tu­le­vai­suu­den kai­ken kan­san säh­kö­au­to tar­jo­aa riit­tä­vän toi­min­ta­mat­kan ja hy­vät omi­nai­suu­det – ja on sil­ti koh­tuul­li­sen hin­tai­nen. Nis­san Leaf au­ra­si säh­kö­au­to­jen tie­tä al­le 40 000 eu­ron jää­neel­lä hin­nal­laan, ja täl­lä het­kel­lä sa­mas­sa luo­kas­sa pai­ni­vat myös Hy­un­dai Io­niq elect­ric ja Re­nault Zoe. Näis­tä au­tois­ta ak­ku­jen ka­pa­si­teet­ti­kil­pai­lun voit­taa Re­nault 41 ki­lo­wat­ti­tun­nin lu­ke­mal­la, joka riit­tää noin 300 ki­lo­met­rin to­del­li­seen mat­kaan.

Vie­lä tä­män vuo­den puo­lel­la sa­mois­ta asi­ak­kais­ta tu­le­vat to­den­nä­köi­ses­ti kil­pai­le­maan en­nak­ko­tie­to­jen pe­rus­teel­la hie­man kal­liim­mat Opel Am­pe­ra-e ja Tes­la Mo­del 3. Jo vii­me ke­sän lop­pu­puo­lel­la Tes­lan Mo­del 3:lle oli kir­jat­tu lä­hes 400 000 en­nak­ko­ti­laus­ta, jo­ten odo­tu­sai­ka on pit­kä, kun mal­lin tuo­tan­to al­kaa näil­lä nä­ky­min lop­pu­vuo­des­ta. Opel lu­pai­lee jopa 500 ki­lo­met­rin toi­min­ta­mat­kaa NEDC-syk­lin mu­kai­sel­la mit­taus­ta­val­la, joka tar­koit­ta­nee to­del­li­suu­des­sa noin 400 ki­lo­met­rin kan­ta­maa.

Hal­vin­ta säh­kö­au­toi­lua tar­joi­lee täl­lä het­kel­lä Re­nault Twizy. Twi­zyn hin­nat al­ka­vat 11 690 eu­ros­ta (45 Life -mal­li), jol­loin se on re­kis­te­röi­tä­vis­sä myös mo­po­au­tok­si. Al­le 13 000 eu­rol­la saa Twizy 80 Li­fen, jon­ka mal­li­ni­mi ker­too ajo­kin huip­pu­no­peu­den. Edul­li­nen hin­ta tar­koit­taa myös komp­ro­mis­se­ja, sil­lä Twi­zys­sa ei ole si­vuik­ku­noi­ta, ja sen ajo­a­kun pie­ni ka­pa­si­teet­ti ra­joit­taa mat­kan al­le sa­taan ki­lo­met­riin.

Tois­ta ää­ri­pää­tä hin­nas­tos­sa edus­taa Tes­la Mo­del X, jon­ka suu­ret si­sä­ti­lat, näyt­tä­vät lo­kin­sii­pi­o­vet, suu­ri ajo­ak­ku ja val­ta­va teho tuo­vat mu­ka­naan yli 100 000 eu­ron hin­ta­la­pun. On kui­ten­kin ilah­dut­ta­vaa huo­ma­ta säh­kö­au­toi­lun vaih­to­eh­to­jen laa­je­ne­van use­am­paan koko- ja hin­ta­luok­kaan. Va­li­koi­man kas­vu mah­dol­lis­taa so­pi­van säh­kö­au­to­vaih­to­eh­don löy­ty­mi­sen yhä use­am­mal­le os­ta­jal­le, ja sen myö­tä säh­kö­au­tot yleis­ty­vät myös Suo­men lii­ken­tees­sä.

Suo­mes­sa myyn­nis­sä ole­vat säh­kö­au­tot

VOITA SÄHKÖAUTO!

Arvaa ja voita upouusi auto Casino Eurolta!

Kampanja-aika: 5. – 31. joulukuuta

Uusi vuosi, uusi kulkupeli. Voita uusi sähköauto arvaamalla säiliön sisältämien pelimerkkien kokonaisarvo. Jos arvaat oikein, tai olet lähimpänä oikeaa vastausta, voitat auton. Ensimmäinen arvauksesi on ilmainen, ja pelaamalla voit kasvattaa voittomahdollisuuksiasi jopa 26 lisäarvauksen verran!

Tarkemmat säännöt ja ohjeet löydät kampanjasivulta, johon pääset alla olevasta linkistä!

Parhaiden online-kasinoiden luokitus 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1. sija sijoituksessa! Valtavat jättipotit!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. sija sijoituksessa! Luotettava kasino.

Arvostelut online-kasinoissa

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: